Egy telken egy ház épüljön! - Jövőképet Nagykovácsinak! - egy felmérés eredményei.

Az ÖsszeKOvácsló Egyesület az önkormányzati választási kampányban október 1-9 között interneten kitölthető kérdőíves felmérést végzett.

Összesen 181 válasz érkezett, ez a falu 14 évesnél idősebb lakosságának 3 százaléka, a válaszadók többsége (70%) dolgozó és jellemzően (66%) nő volt. Bár nem tekinthető reprezentatív a felmérésünk, mégis azt gondoljuk érdemes komolyan venni a kapott eredményeket. A rövid válaszadási idő ellenére azok osztották meg a véleményüket, akik ezt fontosnak tartották, és akiknek kialakult, határozott véleményük van a falu életéről.

A két legnépszerűbb válasz:

  • “Jövőképet Nagykovácsinak! A várható lakosságnövekedés következményeinek kezelése,stratégiai gondolkodás.” és az
  • „Egy telken egy ház épüljön! Korlátozzuk az építkezéseket, visszaszorítjuk a társasház és lakópark építési lehetőségeket.”

Ezeket a válaszadók majdnem 60%-a választotta, tehát a kitöltők túlnyomó része egyet értett ezzel a két céllal.

Legsürgetőbb helyi feladatok

Legfontosabb feladatcsoportokSzavazatok
Falun belüli közlekedés 82
Beépítés, falukép, zöldterület 73
Közlekedési kapcsolatok 34
Vásárlás, szolgáltatások 32
Oktatási intézmények 27
Lakossági kapcsolatok, közösségépítés 19
Kifejtendő kérdés: Ön szerint mi a legsürgetőbb feladat, megoldandó probléma Nagykovácsiban a következő 5 évben? (Kérem ossza meg velünk véleményét!)

Első kérdésünk

A legelső, nyitott kérdésben a legsürgetőbb helyi feladatokra kérdeztünk rá. Mivel kifejtős kérdés volt, a válaszadók saját maguk által fontosnak ítélt feladatokat sorolták fel. Szerteágazó válaszok érkeztek, túlnyomó többség leírta a véleményét, melyeket csoportosítás után hat jelentősebb témára bontottunk szét. A leggyakoribb említések a közlekedésre és a beépítésre, a faluképre vonatkoztak. A falun belül legnagyobb igény az útépítésre, a parkolás megoldására és a biztonságos közlekedés feltételeire, vagyis járda- és zebra-építésre van. A településkép javításához a válaszadók a Főutca rendezését, a faluközpont áthelyezését és a növekedés korlátozását látják szükségesnek. Ezt követték a fővárosi közlekedési kapcsolatok, és a vásárlás (CBA) ügyei. Megjelentek továbbá javaslatok az oktatási intézmények bővítésére és a lakossággal való jobb kapcsolattartásra is.

Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület programjának elfogadottsága

A polgármesterjelölt és az Egyesület programját abból a szempontból lehetett értékelni, hogy (i) mely elveket és (i) melyik tervezett intézkedéseket tartja a válaszadó fontosnak. Nézzük elsőként az elveket!

A válaszadók szerint legfontosabb a falu fejlődését meghatározó népességnövekedésre vonatkozó jövőkép és stratégia kidolgozása, következményeinek kezelése, a stratégiai gondolkodás. 58%-uk választotta a „Jövőképet Nagykovácsinak! A várható többezres lakosságnövekedésre előrelátóan felkészülünk a következő 5 évben.” lehetőséget. Mivel az elért 58%-os arány kiemelkedő, úgy gondoljuk, a várható növekedésre felkészülés a válaszadók egyik legjelentősebb igénye.

Ezt követi négy, közel egyformán fontos közszolgáltatási feladat megoldása: a kulturális, szabadidős létesítmények támogatása („Töltsük itthon szabadidőnket!”), a környezetvédelem („Régi hulladéklerakó, levegőminőség”), az oktatási intézmények bővítése, fejlesztése, valamint a biztonságos közlekedés („Éljünk és közlekedjünk biztonságban!”). Fentieknél kevesebb, de még jelentős számú szavazatot kaptak az önkormányzat működésére vonatkozó elvárások: átlátható, hatékony, gazdálkodást és a fenntartható, környezettudatos működést látnának szívesen a válaszadók. Hasonlóan sok szavazatot kapott a helyi vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés, valamint a lakosság aktív bevonása és a kommunikáció, valamint a szomszédos településekkel való együttműködés.

Kérdés: Az alábbiakban az Összekovácsoló Egyesület programjából idézünk. Kérem válassza ki az Önnek legfontosabb 4 konkrétumot! (Maximum 4 válasz jelölhető be.)

Az elveknek megfelelő intézkedéseket tükrözi vissza az ÖsszeKOvácsoló Egyesület programjában javasolt feladatok és intézkedések rangsorolása is. Ennél a kérdésnél a lakópark és társasházépítés visszaszorítása szerepel az első helyen („Egy telken egy ház!”), kiugróan magas százalékkal (59%). Mivel ez is magas támogatottságot élvez, úgy gondoljuk, a társasházépítés megállítása a válaszadók másik jelentős igénye. A konkrét megoldandó problémák között már a budapesti közlekedési kapcsolatok kerültek a második helyre. Ezt követik a helyi szolgáltatási rendszer fejlesztési feladatai: egészségügyi és szociális ellátás, a település szerkezetébe illeszkedő élelmiszerbolt és a Főutca megújítása. Fontosnak tartották még a válaszadók, hogy a fiatalok számára legyen közösségi tér és meg kell oldani a falun belüli közösségi közlekedést is. A vállalkozás-fejlesztés, a közoktatási intézmények támogatása és az idősgondozás került a kevésbé fontos feladatok közé.

Ami a programból kimaradt
Közlekedés, útépítés37
Természetvédelem 19
Kerékpározás 13
Közösségépítés 10
Önkormányzati működés 10
Településrendezés 9
Közbiztonság 9
Kutyatartás 9
Sport 8
Vízügy 7
Oktatás 5
Kulturális programok 4
Önkormányzati szolgáltatások3
Vállalkozásfejlesztés3
Egészségügy2

Kérdés: Kérem írja le, milyen fontos teendők lennének a következő 5 évben, amelyek nem szerepelnek a fenti programban!

A következő érdekes kérdés az volt, hogy vajon mi maradt ki a programból. Jellegét tekintve szintén kifejtős kérdés volt, amire ismét nagyon sok válasz érkezett. A kapott javaslatok között sok olyan volt, ami szerepelt már a programban is, de mindenesetre a válaszok gyakorisága mutatja a helyi problémákat és feladatokat.

Itt már az út-, járdaépítés, a közlekedésbiztonság a legfontosabb. Ezt követik a természetvédelem változatos feladatai, és ide kapcsolódik még a bicikliutak problémája is.

Fontosnak tartják továbbá a helyi közösségépítés és az önkormányzati működés megújítását is a kitöltők. Ez utóbbihoz kapcsolódnak a településrendezés feladatai, amire szintén több javaslat érkezett. A közbiztonság és a felelős kutyatartás is még a fontosabb feladatok közé került.

Voltak ötletek olyan intézkedésekre is, amelyekre az önkormányzatnak nincs befolyása (vízdíjcsökkentés), vagy meghaladná egy falu lehetőségeit (uszoda építése). Az oktatást még mindig sokan helyi feladatnak tartják, bár itt az önkormányzat befolyása egyre kisebb.

Milyen legyen a polgármester?

ÁllításSzavazat
Nyitott, együttműködő, lokálpatrióta 57
Jó vezető 49
Becsületes, tisztességes 49
Szakmájához értő 31
Független 28
Polgármesteri hivatal vezetésére alkalmas 18
Stratégiai szemléletű 13
Személyiségi elvárások 18

Kérdés: Kérem ossza meg velünk, milyen polgármestert szeretne Nagykovácsinak a következő 5 évre!

Végül a leendő polgármesterrel szembeni elvárásokról szólt az utolsó kérdés kifejtős formában. Itt is nagyon sokféle (44) szempontot adtak meg a válaszadók. Ezek egy része általános elvárás egy politikai vezetővel szemben, másik részük pedig a helyi települési vezetőre vonatkozó követelmény. Ez utóbbiak közé tartozó elsődleges elvárás, hogy párbeszédet folytat a lakossággal, mindig az itt élők érdekeit tartja szem előtt. Az is látható, hogy ehhez jó vezetőnek kell lennie a polgármesternek. Általános elvárásnak tekinthető, hogy legyen tisztességes és értse a szakmáját. Helyben igen fontos, hogy független tudjon maradni mindenféle pártpolitikai nyomástól. A vezetési képesség, stratégiai szemlélet itt is megjelent mint alapvető elvárás. Végül a polgármester személyiségére vonatkozóan is sokféle elvárás fogalmazódott meg.

A ÖsszeKOvácsoló Egyesület számára tehát a feladat továbbra is adott: azon problémák megoldásán kell dolgoznunk, amelyeket a felmérés során az itt élők a legfontosabbnak tartottak. Mind a testületbe bekerült képviselőnk, mind az Egyesület számára fontos követelmények a folyamatos lakossági párbeszéd és a szakmailag megalapozott működés.

A válaszadók

A válaszok jellemzően itt lakó dolgozó emberektől érkeztek, de a nyugdíjasok is 13%-os súllyal szerepelnek a mintában. A válaszadók többsége (70%) dolgozó és jellemzően (66%) nő volt.

ÁllításSzavazatSzázalék
Dolgozó127 70,2%
Diák 126,6%
Háztartásbeli 17 9,4%
Nyugdíjas 23 12,7%
Munkanélküli 2 1,1%
181 100,0%

A válaszolók jellemzésére sokféle lehetőséget kínált fel a kérdőív. Az alábbi táblázat a leggyakoribb tulajdonságokat összesíti. Mivel ennél kérdésnél nem volt maximálva a jelölhető válaszok száma, mindenki saját jellemzőit felsorolta.

Ha csak az 50% feletti válaszokat nézzük, mint legjellemzőbb ismérveket, akkor a kitöltők rendszeresen sportolnak, biciklivel is közlekednek, és gyermeket nevelnek. Jellemzően bejárnak Budapestre dolgozni, termesztenek zöldséget vagy gyümölcsöt a kertjükben, és szoktak közösségi célok megvalósításában közreműködni.

ÁllításSzavazat
Rendszeresen sportol 88
Gyermek(ek)et nevel 87
Szokott biciklivel közlekedni 86
Budapestre jár naponta dolgozni 82
Termeszt zöldséget vagy gyümölcsöt a kertjében 77
Szokott segíteni közösségi célok megvalósításában Nagykovácsiban 69
Vásárlásait legnagyobb részt Nagykovácsiban végzi el 42
Tagja civil szervezetnek, közösségnek Nagykovácsiban 41
Van vállalkozása Nagykovácsiban 37
Nagycsaládos 36
Nagykovácsiban dolgozik 34
Távmunkát végez, ritkán jár Budapestre vagy máshová 27
Van ápolásra vagy segítésre szoruló, sérült vagy idős családtagja, vagy Ön szorul ápolásra, segítésre 21
Télen fával vagy egyéb szilárd tüzelővel fűt 17
Ezekből egyik sem 15
Állandó lakcíme NEM Nagykovácsiban van 12
Rossz anyagi körülmények között él 2
Jelenleg külföldön él vagy dolgozik, de kötődik Nagykovácsihoz 0

Kérdés: Melyik állítás igaz Önre az alábbiakból? Kérem jelölje be az összes állítást, ami igaz Önre! (több válasz is jelölhető)

Szerzők: Várnai Mónika (kérdőív összeállítása) - Péteri Gábor (eredmények értékelése)

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - Főnix mozgalom